രാഹുൽ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദമോ?

രാഹുൽ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദമോ?