ജോലിക്കാർ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഇരകൾ; മാതൃകയായി ഷെരോസ് ഹാങ് ഔട്ട് കഫേ

ജോലിക്കാർ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഇരകൾ; മാതൃകയായി ഷെരോസ് ഹാങ് ഔട്ട് കഫേ