നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങാം, ഈ കാഴ്ച ദിനത്തിൽ. നേത്ര സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ. ഉമ്മൻ വർഗീസിനോട് ചോദിക്കാം

നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങാം, ഈ കാഴ്ച ദിനത്തിൽ. നേത്ര സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ. ഉമ്മൻ വർഗീസിനോട് ചോദിക്കാം