ആലപ്പുഴയിൽ സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം

ആലപ്പുഴയിൽ സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം