പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവുന്നില്ല, മാപ്പ്; കത്തെഴുതി ട്രാൻസ് എയർഹോസ്റ്റസ് ജീവനൊടുക്കി

പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവുന്നില്ല, മാപ്പ്; കത്തെഴുതി ട്രാൻസ് എയർഹോസ്റ്റസ് ജീവനൊടുക്കി