«که پرورده‌ دامن یک زنم» سرود دانشجویان موسیقی در همراهی با خیزش سراسری مردم