തീർഥാടകന്‍റെ വേഷത്തിലെത്തി TDP നേതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം

തീർഥാടകന്‍റെ വേഷത്തിലെത്തി TDP നേതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം