പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിജയം; വിധിയിൽ തൃപ്തിയെന്ന് ഹരിശങ്കർ

പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിജയം; വിധിയിൽ തൃപ്തിയെന്ന് ഹരിശങ്കർ