കൈവെള്ളയില്‍ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാതെ പോലീസ്

കൈവെള്ളയില്‍ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാതെ പോലീസ്