മുനമ്പത്തിന് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല

മുനമ്പത്തിന് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല