ഇടുക്കി കരിമണ്ണൂരിൽ മധ്യവയസ്കന് സിപിഎം ഏരിയാ സെക്രട്ടരി അടക്കമുള്ളവരുടെ ക്രൂരമർദനം

ഇടുക്കി കരിമണ്ണൂരിൽ മധ്യവയസ്കന് സിപിഎം ഏരിയാ സെക്രട്ടരി അടക്കമുള്ളവരുടെ ക്രൂരമർദനം