കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കല്യാണി ശർമ്മയ്ക്ക് മോചനം

കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കല്യാണി ശർമ്മയ്ക്ക് മോചനം