ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസ്; സി.ബി.ഐക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യം

ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസ്; സി.ബി.ഐക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യം