പ്രതിയെ ന്യായീകരിച്ച വി മുരളീധരൻ എംപിക്കെതിരേ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം

പ്രതിയെ ന്യായീകരിച്ച വി മുരളീധരൻ എംപിക്കെതിരേ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം