പ്രവാസിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം; പ്രതിയുടെ മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍

പ്രവാസിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം; പ്രതിയുടെ മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍