لایو پرسش و پاسخ ۲۲ دسامبر - سابقه کاری ارائه شده برای اکسپرس انتری باید مرتبط با تحصیل باشد یا نه؟