ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്ക

ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്ക