'പീക് ഫോർ പീസ്' ദൗത്യവുമായി അൽ മെമാരി

'പീക് ഫോർ പീസ്' ദൗത്യവുമായി അൽ മെമാരി