'ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുട്ടികൾ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും'

'ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുട്ടികൾ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും'