മുഹമ്മദ് ഷിഫിന് ഭക്ഷണമൂട്ടി ആദർശ്; മനം കുളിർപ്പിക്കും ഈ ദൃശ്യം