സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് നേരെ പേപ്പട്ടിയുടെ ആക്രമണം

സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് നേരെ പേപ്പട്ടിയുടെ ആക്രമണം