പി സി ജോർജ്ജിൻറെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൽ, ആരേയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.

പി സി ജോർജ്ജിൻറെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൽ, ആരേയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു