കടല്‍കടക്കാനൊരുങ്ങിയ നന്ദി ലോക്ഡൗണില്‍ കുരുങ്ങി

കടല്‍കടക്കാനൊരുങ്ങിയ നന്ദി ലോക്ഡൗണില്‍ കുരുങ്ങി