വിസിമാർ പുറത്തേക്ക്? നിയമലംഘനത്തിന് ആര് മറുപടി പറയും?

വിസിമാർ പുറത്തേക്ക്? നിയമലംഘനത്തിന് ആര് മറുപടി പറയും?