ഇടമലയാര്‍ ഡാം തുറക്കാന്‍ തീരുമാനം; രണ്ട് ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നേക്കും

ഇടമലയാര്‍ ഡാം തുറക്കാന്‍ തീരുമാനം; രണ്ട് ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നേക്കും