സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് പാർലമെന്‍റിന്‍റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന പ്രസം​ഗത്തിൽ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് പാർലമെന്‍റിന്‍റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന പ്രസം​ഗത്തിൽ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു