പ്രൊഫ. ജി.എൻ സായിബാബ ഉൾപ്പെടെ 6 പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ വിധി സുപ്രീംകോടതി മരവിപ്പിച്ചു

പ്രൊഫ. ജി.എൻ സായിബാബ ഉൾപ്പെടെ 6 പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ വിധി സുപ്രീംകോടതി മരവിപ്പിച്ചു