നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണകോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും നടത്തിയ മാരത്താൺ വ്യവഹാരത്തിന് ശേഷവും ദിലീപിന് കിട്ടിയത് കനത്ത പ്രഹരം.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണകോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും നടത്തിയ മാരത്താൺ വ്യവഹാരത്തിന് ശേഷവും ദിലീപിന് കിട്ടിയത് കനത്ത പ്രഹരം.