സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ, നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അണക്കെട്ടുകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ, നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അണക്കെട്ടുകള്‍