'ഗാന്ധി കുടുംബം കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടിക്കൊപ്പം എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും'- മനസ് തുറന്ന് തരൂർ

'ഗാന്ധി കുടുംബം കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടിക്കൊപ്പം എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും'- മനസ് തുറന്ന് തരൂർ