ജോയ് കല്ലുപുര വേദിയിൽ കുഴ‍ഞ്ഞുവീണ സംഭവം; പാർട്ടിക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചരണം നടക്കുന്നുവെന്ന് നേതൃത്വം

ജോയ് കല്ലുപുര വേദിയിൽ കുഴ‍ഞ്ഞുവീണ സംഭവം; പാർട്ടിക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചരണം നടക്കുന്നുവെന്ന് നേതൃത്വം