പുസ്തകത്തണലും കളിക്കൂടുമായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മലപ്പുറം ബോയ്‌സ് സ്‌കൂള്‍ എന്‍എസ്എസ് കുട്ടികള്‍. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദ്യാലയം ഇത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തണലും കളിക്കൂടുമായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മലപ്പുറം ബോയ്‌സ് സ്‌കൂള്‍ എന്‍എസ്എസ് കുട്ടികള്‍. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദ്യാലയം ഇത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.