ഗുരുവായൂരിൽ സ്വർണ വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം. മൂന്ന് കിലോ സ്വർണമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മോഷ്ടിച്ചത്

ഗുരുവായൂരിൽ സ്വർണ വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം. മൂന്ന് കിലോ സ്വർണമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മോഷ്ടിച്ചത്