വയര്‍ ഒതുങ്ങാന്‍ വ്യാഘ്രാസന

വയര്‍ ഒതുങ്ങാന്‍ വ്യാഘ്രാസന