1972 സെപ്റ്റംബർ 23; സിപിഎം നേതാവ് അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

1972 സെപ്റ്റംബർ 23; സിപിഎം നേതാവ് അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു