വാഹനമെത്താതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരിയായ യുവതി താമസ സ്ഥലത്തെ ഷെഡ്ഡിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചിരുന്നു. റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യമാണ്.

വാഹനമെത്താതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരിയായ യുവതി താമസ സ്ഥലത്തെ ഷെഡ്ഡിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചിരുന്നു. റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യമാണ്.