സർക്കാരിന്റെ മദ്യവിൽപന ശാലകളിൽ മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മദ്യം ബാറിലുമില്ല

സർക്കാരിന്റെ മദ്യവിൽപന ശാലകളിൽ മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മദ്യം ബാറിലുമില്ല