കോവിഡില്‍ വലയുന്ന ഉത്തരകൊറിയ- വേള്‍ഡ് വൈഡ്

കോവിഡില്‍ വലയുന്ന ഉത്തരകൊറിയ- വേള്‍ഡ് വൈഡ്