تجمع سکوت و نمایش اعتراضی دانشجویان علوم‌پزشکی تبریز در اعتراض به احکام اعدام1