അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ്; 10 മരണം

അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ്; 10 മരണം