നാട്ടു നാട്ടു പാട്ടിനൊപ്പിച്ച് 'ചുവടു വെച്ച്' ടെസ്‌ല കാറുകൾ!

നാട്ടു നാട്ടു പാട്ടിനൊപ്പിച്ച് 'ചുവടു വെച്ച്' ടെസ്‌ല കാറുകൾ!