കൊച്ചി പുകമറയിൽ തന്നെ; തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു

കൊച്ചി പുകമറയിൽ തന്നെ; തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു