ആവേശപ്പോരിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ഓൾസ്റ്റാർ ഇലവനെ വീഴ്ത്തി പി എസ് ജി

ആവേശപ്പോരിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ഓൾസ്റ്റാർ ഇലവനെ വീഴ്ത്തി പി എസ് ജി