ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ വിമാനമാണ് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്.

ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ വിമാനമാണ് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്.