Ako voliť v parlamentných voľbách 2023?

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak má volič hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom, potom mu okrsková volebná komisia preukaz odoberie. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Volič vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky. Alebo môže na lístku zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Najviac však štyri preferenčné hlasy a volič krúžkuje poradové číslo. Ak zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať, bude zarátaný len hlas pre danú politickú stranu. Čo ak sa volič pomýli? Ako funguje hlasovanie cez prenosnú volebnú schránku? Dokedy sú otvorené volebné miestnosti? Pozrite si video s riaditeľkou odboru volieb Ministerstva vnútra SR Evou Chmelovou.