കോവിഡ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാക്കി, കണ്ടത് ഊതി വീർപ്പിച്ച കേരളാ മോഡൽ - ഡോ.എസ്.എസ് ലാൽ

കോവിഡ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാക്കി, കണ്ടത് ഊതി വീർപ്പിച്ച കേരളാ മോഡൽ - ഡോ.എസ്.എസ് ലാൽ