1991 ആഗസ്റ്റ് 19 ന് ലോകം ഞെട്ടി. നാടകീയമായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിനെ എതിരാളികൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഗോർബച്ചേവ് വീട്ടുതടങ്കലിലായി

1991 ആഗസ്റ്റ് 19 ന് ലോകം ഞെട്ടി. നാടകീയമായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിനെ എതിരാളികൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഗോർബച്ചേവ് വീട്ടുതടങ്കലിലായി