'കബാലി' ഭീതി; അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറ മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വനംവകുപ്പ്

'കബാലി' ഭീതി; അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറ മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വനംവകുപ്പ്