ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനായി കരിം ബെൻസേമ ഇറങ്ങുമോ?

ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനായി കരിം ബെൻസേമ ഇറങ്ങുമോ?