ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ വേവലാതികള്‍

ലോക്ഡൗണില്‍ ദുരിതത്തിലായ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കും പറയാനുണ്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്.